Alle elevane har rett til

Alle skal vere trygge og kunne glede seg til å gå på skolen – kvar dag!

Dette er hovudmålet på skolen vår som alle elevar og vaksne skal jobbe for – kvar dag!

 

Opplæringslova § 9a-1

Generelle krav

“Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”