Ordensreglement

 Ordensreglement  for Stokkastrand skole       
                  
29.12.2015

 

Forskrift om ordensreglement for de offentlige grunnskolene i Karmøy kommune

 

 1. Innledning
 • 1.1 Hjemmel

Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 2-9, har hovedutvalg oppvekst og kultur fastsatt forskrift om felles ordensreglement.

I tillegg til det felles ordensreglementet, gis samarbeidsutvalget ved den enkelte skole myndighet til å vedta utfyllende regler tilpasset lokale forhold.

Ved eventuell motstrid er kommunens ordensreglement overordnet det lokale ordensreglementet.

 

 • 1.2 Formål

Karmøyskolen skal være preget av optimisme, respekt, kvalitet og ansvar.

Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Det skal bidra til et trygt læringsmiljø, fremme trivsel og samarbeid, og være et element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner hos elevene.

Det felles ordensreglementet skal fremme en likhet blant skolene hva angår regler, reaksjonsformer og saksbehandling.

 

 • 1.3 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle offentlige grunnskoler i Karmøy kommune.

Karmøy voksenopplæringssenter og Karmøy kulturskole fastsetter eget ordensreglement.

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for sanksjoner ved brudd på ordensreglementet, og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ordensreglementet gjelder i alle sammenhenger der skolen har ansvar for elevene, også utenom ordinær skoletid.

Det gjelder i skolefritidsordningen, i leksehjelptilbudet og på alternative læringsarenaer.

Ordensreglementet gjelder i tillegg på skolevei, herunder på skolebuss. Eventuelle sanksjoner forutsetter at den enkelte skole gjøres kjent med regelbruddet.

Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med ordensreglementet.

 

 

 

 

 1. Regler og sanksjoner
 • 2.1 Orden og oppførsel

Karmøyskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Elevene må derfor bidra til å skape et godt arbeidsmiljø ved å følge vanlige regler i samfunnet for hvordan en oppfører seg, herunder alminnelig god folkeskikk.

Elevene skal:

 • Ikke utsettes for eller utsette andre for krenkende ord og/eller handlinger, mobbing, diskriminering, rasisme, trusler eller vold.
 • Vise hensyn og respekt for andre
 • Møte presis til timer og avtaler
 • Ha med bøker og nødvendig utstyr til timene
 • Holde arbeidsro i timene
 • Vise respekt for undervisningen
 • Gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • Ikke fuske/plagiere på prøver eller i skolearbeidet for øvrig
 • Holde orden og ta godt vare på alt som tilhører skolen
 • Holde skolens område rent og ryddig
 • Ikke ta med gjenstander som kan volde skade
 • La andres eiendeler være i fred

 

 • 2.1.1 Fravær

Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet. Den enkelte skole fastsetter regler for hvordan fravær skal legitimeres.

Stokkastrand skole:
Når ein elev er borte frå skolen, skal dei føresette skrive melding i Vigilo. Ved sjukefråvêr som er lenger enn tre dagar, skal heimen ta kontakt med skolen. Kontaktlærar har ansvar for å rette opp eventuelle feil Vigilo.
Dersom ein elev skal ha fri frå skolen, skal føresette søkje om dette på førehand i Vigilo. Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar. Over det må ein søkje til rektor, også dette i Vigilo. Dersom eleven skal vere borte i meir einn ti dagar, må eleven skrivast ut av skolen.
Føresette til elevar som har mykje fråvêr, vil bli kontakta av skolen.

 • 2.1.2 Bruk av mobiltelefon

Den enkelte skole fastsetter gjennom eget ordensreglement regler for bruk av mobiltelefon.

Stokkastrand skole:
Elevane har lov å ha med mobilelefon på skolen. Mobiltelefonen skal liggje avslått i ranselen i skoletida.
Dette gjeld også ulike smartklokker etc som ein kan ringje og/eller skrive melding med.
Dersom eleven brukar desse i skoletida, kan dei bli beslaglagt.
Eleven vil få beslaglagt objekt tilbake når skoledagen sluttar. Ved gjentaking, må dei føresette hente mobilen på skolen.

 

 • 2.1.3 Bruk av datautstyr

Den enkelte skole fastsetter gjennom eget ordensreglement regler for bruk av skolens datautstyr.

Stokkastrand skole:
Elevane skal bruke datautstyret slik det er bestemt av dei vaksne.
Det er ikkje lov å endre på innstillingar.
Elevane skal bruke programvare og nettstader slik som læraren seier.

 

 • 2.1.4 Sykling

Den enkelte skole fastsetter gjennom eget ordensreglement regler for sykling til/fra skolen og i skoletid.

Stokkastrand skole:

Syklar, skatebrett og el-sparkesykkel skal stå parkert utanfor skolegarden.


Elevane bør vere 10 år før dei syklar til skolen.
Elevane bør bruke hjelm.
Elevane skal bruke hjelm når dei syklar i skoletida.
Dei skal bruke gang-og sykkelstien.

 

 • 2.1.5 Tobakk og rusmidler

Det er ikke tillatt å ta med eller bruke tobakk/snus, alkohol eller andre rusmidler i skoletiden eller på turer, arrangement o.l. som foregår i skolens regi.

 

 • 2.2. Sanksjoner

Alle sanksjoner skal være slik at eleven forstår hvilke regler som er brutt, og hvorfor skolen må reagere på dette.

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til regelbruddet. Elevens alder og forutsetning for å forstå konsekvensen av egne handlinger skal tas i betraktning. Sanksjonene skal også komme så nær regelbruddet i tid som mulig.

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Sanksjoner kan kun ilegges den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i regelbrudd.

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade er ikke å betrakte som fysisk refsing.

Ved regelbrudd kan skolen benytte følgende sanksjoner:

 • Muntlig/skriftlig advarsel
 • Kontakt med hjemmet, og involvering av foresatte
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler

(utbedre skader, rydde søppel, vaske, fjerne tagging o. l.)

 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid for samtale eller utføring av pålagte oppgaver
 • Endring av friminuttid
 • Beslagleggelse av
  • gjenstander som kan benyttes til å utøve skade
  • gjenstander som forstyrrer arbeidsro og undervisning
  • tobakk og rusmidler
 • Bortvisning jf.opplæringsloven § 2-10
  • fra klasse/gruppe i inntil to timer (regler for tilsyn gjelder)
  • fra resten av skoledagen
  • for lengre tid – inntil tre dager (kun ungdomstrinnet)
 • Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5 – § 3-7
 • Bytte av klasse midlertidig eller permanent
 • Bytte av skole jf. opplæringsloven § 8-1, tredje ledd
 • Krav om erstatning
 • Anmeldelse til politiet

 

Eleven plikter å overholde ilagt sanksjon. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

 • 2.2.1 Nærmere om beslagleggelse

Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foresatte. Den enkelte skole fastsetter regler for dette.

 • 2.2.2 Nærmere om bortvisning

Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med elevens lærere. Andre tiltak/ sanksjoner skal være vurdert først. Før det iverksettes vedtak om bortvisning som innebærer at eleven sendes hjem, skal foresatte alltid varsles.

 • 2.2.3 Nærmere om erstatningskrav

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven, i tillegg til å bli ilagt andre sanksjoner etter ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. skade-erstatningsloven § 1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter skadeerstatningsloven

 • 1-2, andre ledd.

 

 1. Saksbehandling
 • 3.1 Generelt

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven § 2-9 og

 • 2-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.

Før det blir tatt avgjørelse om sanksjonering, skal eleven ha anledning til å forklare seg for den som tar avgjørelsen. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer sanksjoner.

 • 3.2 Enkeltvedtak

Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven

 • 2 b.
 • 3.3 Sanksjoner uten enkeltvedtak

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak, plikter skolen å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Skolen må vurdere om foresatte skal kontaktes.

 

 1. Ikrafttredelse
 • 4.1 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. august 2012.